گردو

۳۳۵/۰۰۰ تومان ( هر ۵۰۰ گرم )

gerdoo
گردو

۳۳۵/۰۰۰ تومان ( هر ۵۰۰ گرم )